Microsoft sa stane virtuálnym operátorom. Dáta si kúpite vo Windows Store

Mic­ro­soft chce os­ko­ro uah­i prís­tup k LTE svo­jou vlas­tnou SIM kar­tou. V sú­as­nos­ti tes­tu­je mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Cellu­lar Da­ta, kto­rá je dos­tup­ná vo Win­dows Sto­re a umož­u­je pri­po­ji za­ria­de­nie s Win­dows 10 k rôz­nym ope­rá­to­rom mo­bil­ných sie­tí bez zmlu­vy. Pou­ží­va­te te­da bu­de pla­ti za to, o reál­ne vy­uži­je.

Ap­li­ká­cia fun­gu­je v sys­té­me Win­dows 10 a v jej cha­rak­te­ris­ti­ke sa uvá­dza, že, vy­ža­du­je SIM kar­tu Mic­ro­sof­tu”. Za­tia nie je jas­né, ke­dy bu­de ta­ká­to kar­ta k dis­po­zí­cii, a nie sú zná­me ani ce­ny pre­no­su mo­bil­ných dát.

Mic­ro­soft zrej­me plá­nu­je vy­tvo­ri vlas­tnú vir­tuál­nu mo­bil­nú sie, aby umož­nil pou­ží­va­te­om Win­dows 10 pri­po­ji sa k sie­ti par­tner­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Z tla­o­vej sprá­vy uve­rej­ne­nej spo­lo­nos­ou Tran­sa­tel vy­plý­va, že ko­nek­ti­vi­tu pre Mic­ro­soft bu­de za­bez­pe­o­va tá­to fir­ma. No­te­boo­ky a tab­le­ty s ope­ra­ným sys­té­mom Win­dows 10, ši­ro­ko­pás­mo­vým mo­de­mom a SIM kar­tou Mic­ro­sof­tu bu­dú vy­uží­va tech­no­ló­giu Tran­sa­tel 901 a umož­nia pou­ží­va­te­om jed­no­du­cho a po­hodl­ne za­kú­pi? pred­pla­te­né dá­to­vé služ­by 3G/4G-LTE.

Tran­sa­tel je naj­vä­ší európ­sky pos­ky­to­va­te ko­nek­ti­vi­ty pre vir­tuál­nych ope­rá­to­rov. V sú­as­nos­ti pok­rý­va 38 kra­jín, v ja­nuá­ri k nim má pri­bud­nú al­ších dva­nás.

Read the PDF

source :

itnews.sk